aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Aksa Ve Çevre

Aksa :

Aksa_a

- Aksa Jeneratör, ürettiði kabin ve þaseleri boyamak için doða dostu TGIC-FREE Triglycidyl Isocyanurate ve kurþun içermeyen polyester toz boya kullanmaktadýr. Bu tür boya kullanarak hem üretiminde çalýþan insanlarýn saðlýðýný korumakta hem de çevreyi kirletmemektedir. - Aksa Jeneratör üretim tesislerinde boya öncesi yüzey yýkama iþlemleri sonucunda oluþan atýk sular, arýtma tesisinde arýtýldýktan sonra çevreye herhangi bir zarar vermeyecek hale getirilerek ÝSKÝ' ye deþarj edilmektedir.

Bu kapsamda Aksa Jeneratör'ün ÝSKÝ Deþarj Kalite Kontrol Ruhsatý bulunmaktadýr. - Dizel motorlarda sýkýþtýrma iþlemi esnasýnda kimyasal enerji yüksek sýcaklýk ve basýnçla mekanik enerjiye dönüþtürülür. Bu sýrada egzoz gazý ile birikte hava-azot ve karbondioksit elementleri ortaya çýkmaktadýr. Bu bileþenlerin sadece %0,1'den azý egzoz gaz emisyonu olarak tarif edilebilir ki yüksek olmasý durumunda en büyük çevre problemi olan ve bitkilere ve aðaçlara etki eden asitlenmeye yol açmaktadýr. Aksa; Avrupa EU Stage 2 ve Amerika EPA (

Environmental Protection Agency ) Tier 2 ve Tier 3 emisyon seviyelerinde sertifikalandýrýlmýþ dizel motorlu jeneratör gruplarýný müþteri talebine baðlý olarak karþýlayabilmektedir. - Ýstanbul Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan Aksa Jeneratör'e B grubu Emisyon Ýzin Belgesi verilerek, Aksa'nýn üretiminden dolayý en az düzeyde havayý kirlettiði onaylanmýþtýr.

Geri Dönüþüm:

Geri_Dönüþüma

- Aksa Jeneratör, satýþýný gerçekleþtirdiði ürünlerin ambalaj, naylon ve koli atýklarýný Çevko Vakfý (Çevre Koruma ve Ambalaj Atýklarý Deðerlendirme Vakfý) ile sözleþme yaparak toplatmaktadýr. Üretiminde çýkan ambalaj atýklarýný ise ayrý toplamakta ve lisanslý geri dönüþüm tesislerine teslim ederek yeniden kullanýma kazandýrmaktadýr. - Aksa Jeneratör, motor testleri sonucu ortaya çýkan atýk yaðlarýný geri kazaným için lisanslý geri kazaným firmalarýna göndermektedir. - Aksa Jeneratör, atýksu arýtma tesisinde oluþan atýk çamurlarýný lisanslý tehlikeli atýk bertaraf tesislerine göndermektedir. - Aksa Jeneratör üretimde ve çalýþanlarýn evlerinde kullandýklarý atýk pilleri geri toplamakta ve geri dönüþüm için belediyeye teslim etmektedir. - Aksa Jeneratör yemekhanesinde oluþan atýk bitkisel yaðlarý toplamakta ve geri dönüþüm için lisanslý kuruluþlara vermektedir. - Jeneratör setleri, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment ) ve ROHS (Restriction of Hazardous Substances) standartlarýna uygun þekilde üretilmektedir. Avrupa Birliði Komisyonu 2002 yýlýnda hazýrladýðý raporla, teknolojik geliþmelerin ve elektronik atýklarýn insaný ve doðayý nasýl tehdit ettiðini belirtmiþ ve konu hakkýnda Zararlý Maddelerin Sýnýrlandýrýlmasýna yönelik ROHS (2002/95/EC) ve Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atýklarýna yönelik WEEE (2002/96/EC) Direktiflerini yayýnlayarak bu konularda düzenleme ve kýsýtlamalar ortaya koymuþtur.

Gürültü Kirliliðinin Önlenmesi:

Türkiye'de kendi ses testini yapabilen tek jeneratör firmasý olan Aksa Jeneratör, tüm dünyada geçerli olan IEC 34 (International Electrotechnical Commission – Uluslararasý Elektroteknik Komisyonu) standartlarýna uygun 28 çeþit ürün imal etmekte ve onaylanmýþ kuruluþ Szutest tarafýndan denetlenmektedir.

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
 • AKSA
  ÜRÜN KATALOĞU
 • ürün kataloğu
 • aksa line
 • AKSA
  ve ÇEVRE
 • aksa ve çevre
 • aksa line
 • AKSA
  7/24 HİZMET
 • 7 24 hizmet aksa jeneratör
 • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım